Spoor 2, hoe ver ga je daarmee?
Aanvullende reflectie casusgroep o.b.v. antwoorden commentatoren

Mogelijkheden in spoor 1 veel uitgebreider onderzoeken

Het uitputtend onderzoeken van de mogelijke aanpassingen van werk bij de eigen werkgever, moet zeer zorgvuldig en minutieus gebeuren. Bij een beperkte belastbaarheid is de kans op een bevredigend re-integratieresultaat namelijk het grootst bij de eigen werkgever. De commentatoren geven aan dat spoor 1 – vooral als er maar een beperkte belastbaarheid is – zeer uitgebreid bekeken moet worden. Het onderzoek naar het aanpassen van functies bij de eigen werkgever vraagt meer aandacht dan in de casus is beschreven. Hierdoor is wellicht te snel de nadruk op spoor 2 komen te liggen en is het probleem ontstaan dat de werknemer aangaf dat hij hier niet toe in staat is.

Vervoersprobleem met voorziening oplossen

Een ander terecht punt dat de commentator aansnijdt is dat oplossingen voor het vervoersprobleem van en naar werk niet zijn besproken.

Visie op spoor 2

Ten aanzien van spoor 2 is duidelijk geworden dat als de bedrijfsarts niet zeer scherp aangeeft wat er qua belastbaarheid niet kan, waardoor het voor een arbeidsdeskundige zeer lastig is om te beargumenteren dat spoor 2 niet kan worden gestart. Het is dan ook zaak dat arbeidsdeskundigen hier zeer duidelijke uitspraken over vragen aan de bedrijfsarts. De enige situatie waarbij dit mogelijk is, is als de bedrijfsarts heel duidelijk een blokkade aangeeft op basis van (tijdelijk) geen benutbare mogelijkheden. Ook als de bedrijfsarts aangeeft dat een combinatie spoor 1 en spoor 2 te belastend is, zal de arbeidsdeskundige toch een afweging moeten maken of spoor 1 een bevredigend resultaat gaat opleveren en zo niet of spoor 2 dan toch niet gestart moet worden.

Ook in situaties waarbij sprake is van marginale belastbaarheid, zal er slechts zeer incidenteel sprake zijn van de conclusie dat afgezien kan worden van re-integratieactiviteiten in spoor 2. In deze casus geeft de bedrijfsarts een belastbaarheid van 12 uur aan, zonder daar (tijdelijke) beperkingen bij aan te geven als gevolg van bijvoorbeeld de behandeling die de werknemer nog ondergaat. De arbeidsdeskundige had hierover in gesprek moeten gaan met de bedrijfsarts om een meer afgebakend beeld van de belastbaarheid te krijgen. Met de huidige belastbaarheidsomschrijving van de bedrijfsarts is de commentator terecht kritisch over het onderzoek naar aangepast werk bij de eigen werkgever en lijkt er geen reden om spoor 2 niet te starten.

Conclusie

Een dilemma zoals in deze casus zal nooit helemaal weggenomen kunnen worden, omdat er sprake zal blijven van interpretatie en inschatting van mogelijkheden. Er is uiteindelijk op basis van een gedegen onderbouwde overweging aan de hand van de opgestelde belastbaarheid aangegeven dat de werknemer 12 uur belastbaar is in werk en daarmee in staat is om een spoor 2-traject te volgen.

Als de werknemer ondanks de onderbouwing toch van mening blijft dat hij niet deel kan nemen aan het spoor 2-traject rest er niets anders dan hem te adviseren een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document