Spoor 2, hoe ver ga je daarmee?
Casus rapportage

Onderzoekskader / aanleiding onderzoek / situatieschets persoon

De werkgever vraagt de arbeidsdeskundige om de arbeidsmogelijkheden van de werknemer in kaart te brengen in verband met het eerstejaarsevaluatieonderzoek in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Werknemer is medewerker warehouse (fulltime) bij een (internationale) onderneming (transport, warehousing, expeditie). Hij is uitgevallen.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van de werknemer bij de eigen én bij andere werkgevers?

Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten AD

 • Begin 2018: Bestudering van de door de werkgever en bedrijfsarts ter beschikking gestelde gegevens.

 • Begin 2018: Gesprek met de werknemer in zijn thuissituatie, hierbij was zijn zus aanwezig.

 • Begin 2018: Telefonisch gesprek met de werkgever en HR-adviseur.

 • Begin 2018: Conceptrapportage opgesteld.

 • Begin 2018: Conceptrapportage met de werkgever en werknemer besproken.

Visie werknemer

Werknemer geeft aan dat hij na uitval in het verleden is geplaatst op de highracktruck, omdat dit nauwelijks belastend werk is. Hij heeft uitleg gegeven over zijn werk en denkt dit niet meer te kunnen, omdat hij langdurig moet zitten en op en van de truck moet klimmen. Op dit moment ziet werknemer zichzelf niet werken, omdat hij niet weet hoe hij op het werk moet komen. Hij acht het uitgesloten dat hij wellicht (in de toekomst) nog kan werken in de door de arbeidsdeskundige geopperde functies van suppoost bij een museum, kaartverkoper in een bioscoop of theater of bij het uitvoeren van lichte controlewerkzaamheden in een productieomgeving.
De werknemer denkt dat hij op dit moment dermate beperkt is dat het niet mogelijk is om deel te nemen aan een spoor 2-traject. Hij overweegt een deskundigenoordeel aan te vragen als hem dit toch wordt opgedragen.

De werknemer vindt zichzelf ernstig beperkt in zijn vervoersmogelijkheden. Hij denkt dat hij in principe wel kan fietsen; opstappen en stilstaan (omvallen) is een probleem. Verder is hij afhankelijk van een taxi of moet hij door iemand anders worden gereden.

De werknemer vult zijn dagen met het bezoeken van zijn behandelaren en het maken van kruiswoordpuzzels.

Gegevens van de werknemer

De werknemer woont zelfstandig (alleen) en kan met hulp zijn huishouden runnen.

Opleidingen en vaardigheden

Lager onderwijs, LTS/TTO elektro met diploma, Rijbewijs BE.

Hobby’s

Puzzels uit de krant.

Werkervaring

De werknemer is sinds 3 oktober 1974 in dienst bij de werkgever. Hij werkte eerst als allround medewerker (heftruck en reachtruck) en de laatste 10 jaar als highrackchauffeur.

Visie leidinggevende/werkgever

De mogelijkheden in het eigen werk zijn uitputtend onderzocht. De belastbaarheid is te gering voor werkhervatting in eigen of ander werk bij zijn huidige werkgever. In het werk is namelijk altijd sprake van lopen, zwaarder tillen, het moeten nemen van opstapjes of het verrichten van repetitieve handelingen. De werkgever geeft aan dat hij een spoor 2-traject wil inzetten als er ook maar enigszins een kans is dat er voor de werknemer nog arbeidsmogelijkheden zijn. Zo wil de werkgever een loonsanctie te voorkomen.

Omschrijving van de beperkingen en mogelijkheden

De bedrijfsarts heeft onderzoek gedaan. Op het gebied van belastbaarheid geeft hij de volgende beperkingen aan:

 • Werken in een hoog handelingstempo.

 • Werken in situaties die gevaar opleveren i.v.m. trage reactie en beperkte mobiliteit.

 • Eigen vervoer niet mogelijk (niet lopen, niet fietsen, niet met een brommer of scooter, niet autorijden en ook niet met openbaar vervoer). Vervoer per taxi is wel mogelijk.

 • Werken in koude omstandigheden.

 • Werken in tocht (koude luchtstromingen).

 • Dragen van zware beschermende middelen.

 • Trillingsbelasting ondergaan.

 • Grijpkracht, torsiekrachten en repeterende bewegingen.

 • Reiken licht beperkt, zowel in wijdte als frequentie.

 • Buigen licht beperkt (enkele graden).

 • Duwen of trekken (max. 10 kilo, kracht).

 • Tillen of dragen (max. 5 kilo, massa).

 • Lopen beperkt: max. 10 minuten aaneengesloten, in het werk maximaal 1 uur in totaal.

 • Traplopen kan hoogstens incidenteel, in laag tempo 1 trap op of af.

 • Klimmen; kan geen opstap maken.

 • Knielen of hurken; grondbereik mogelijk; niet in staat tot knielen/hurken.

 • Zitten (max. 1 uur aaneengesloten).

 • Staan (max. 10 minuten aaneengesloten).

 • Geknield of gehurkt actief zijn niet mogelijk.

 • Gebogen en/of getordeerd actief zijn licht beperkt.

 • Boven schouderhoogte actief zijn kan minder dan 5 minuten achtereen (gloeilamp verwisselen).

 • Afwisseling van houding; noodzaak tot afwisseling in zitten/staan en lopen.

De werknemer kan op normale werktijden werken (niet in nachtelijke uren, niet in de vroege ochtenduren). Hij heeft beperkingen voor arbeidsduur en/of werktijden en kan in plaats van het oorspronkelijke aantal uren (max. 40 uur per week) nu 3 uur werken per dag en maximaal 12 uur in de week in aangepast werk.

De werknemer is verminderd beschikbaar als gevolg van een intensieve multidisciplinaire interventie, die erop is gericht de algemene dagelijkse verrichtingen weer in afdoende mate zelf te kunnen verrichten. Zijn dagindeling is vrijwel helemaal gevuld met opstaan, lichamelijke verzorging, therapie, et cetera. De werknemer gaat om 20.00 uur naar bed.

Prognose

De belastbaarheid van de werknemer neemt naar verwachting toe. De bedrijfsarts acht hervatting in eigen werk op medische gronden, met name als gevolg van de beperkingen in lopen, staan en klimmen, niet haalbaar.

Navraag bij de bedrijfsarts leert dat deze geen verdere invulling kan geven aan de prognose. Na beëindiging van de huidige behandeling (ongeveer 3 maanden) kan hij de belastbaarheid opnieuw vaststellen. Hij verwacht dat de werknemer dan meer uren kan werken, maar dit hangt sterk af van het resultaat van de behandeling en het natuurlijke verloop.

Resultaten werkplekonderzoek

Het bedrijf bestaat uit 3 onderdelen: overslag, warehousing en value added services (VAS).

Overslag

In de overslaghal worden alle goederen die binnen komen opgeslagen en van daaruit naar de diverse locaties in het warehouse vervoerd. Het werk is redelijk hectisch en kent aanzienlijke belasting (tillen tot 20 kilo, buigen tot 90 graden, duwen en trekken tot 20 kilo). Werknemers moeten bij alle werkzaamheden regelmatig een opstapje maken van en op het vervoersmiddel. Het werk gebeurt in 3-ploegendienst.

Warehouse

Het warehouse bestaat uit 6 hallen. Elke hal werkt volgens hetzelfde principe. Palletvoorraden staan in de bovenste stellingen. De onderste stellingen worden gebruikt om de artikelen per stuk te pakken. Tijdens de werkzaamheden worden meerdere vervoersmiddelen gebruikt. Bij alle werkzaamheden moeten werknemers regelmatig een opstapje maken van en op het vervoersmiddel.

VAS

Bij VAS worden allerlei verschillende handelingen verricht op het gebied van het samenvoegen van artikelen (o.a. beplakken). Er wordt gewerkt met wisselende opdrachten en het werk is onvoorspelbaar. Het werk wordt staand uitgevoerd, waarbij medewerkers regelmatig maximaal 10 kilo en incidenteel 20 kilo moeten tillen. Bij opdrachten waarbij artikelen van grotere omvang worden verwerkt, moeten werknemers tot 70 cm reiken. Op VAS werken ook monteurs die koffiezetapparaten repareren en recyclen. Voor het verwerken van de koffiezetapparaten is een technische opleiding vereist. Dit werk wordt staand/lopend uitgevoerd.

Het bedrijf kent ook leidinggevende functies, waarbij minimaal een mbo-niveau wordt gevraagd, en kantoorfuncties, waarbij minimaal een administratieve achtergrond wordt gevraagd en anders een opleiding op mbo-niveau.

Voor uitval: aangepaste arbeid

Voordat hij uitviel, deed de werknemer aangepaste arbeid als highracktruckchauffeur in het warehouse. Met deze truck pakt hij pallets en zet deze weg, zodat andere medewerkers hier spullen uit kunnen pakken. Doordat de cabine meestijgt werkt hij op hoogte, waardoor hij niet omhoog hoeft te kijken. De werknemer zit daarbij maximaal 8 uur per dag, maximaal een half uur aaneengesloten. Hij moet regelmatig enkele opstapjes maken om op en van de truck te komen. Buiten het besturen van de truck kent zijn functie nauwelijks fysieke belasting.

Beschouwing en visie van de arbeidsdeskundige

Geschiktheid eigen werk

Binnen het eigen werk moet de werknemer regelmatig van en op zijn machine stappen. Dit is voor hem niet mogelijk. Hij kan geen opstapje nemen. Eigen werk is dan ook niet mogelijk.

Geschiktheid ander werk bij de werkgever

In de bij de werkgever voorkomende functies is er altijd sprake van lopen, staan en/of het maken van opstapjes. Dit valt niet te ondervangen met een voorziening, omdat het een kenmerkend onderdeel van alle functies is. Voor leidinggevende functies en kantoorwerkzaamheden ontbreekt het de werknemer aan de benodigde opleiding. Hierdoor zijn er geen mogelijkheden in spoor 1.

Geschiktheid ander werk bij een andere werkgever

Gezien zijn belastbaarheid moet de werknemer in staat zijn om enkele uren per dag licht zittend werk te doen zonder veel repeterende bewegingen. De werknemer heeft, op basis van opleiding, geen bekwaamheden of startkwalificaties voor een kantoorfunctie. Gezien de forse beperkingen en beperkte opleiding, kan hij in beperkte mate passend werk doen in procesondersteuning, proces- en personencontrole en dienstverlening. Functievoorbeelden zijn:

 • Procesoperator, waarbij zittend de werking van een machine wordt gecontroleerd.

 • Kwaliteitscontrole van lichte producten, waarbij gereed zijnde producten worden gecontroleerd op juiste productie.

 • Medewerker op een meldkamer, waarbij situaties in de gaten gehouden worden door middel van het controleren van beeldschermen.

 • Kassamedewerker van een museum, bioscoop of theater, waarbij de werkzaamheden zich beperken tot het verkopen van kaartjes.

 • Afgeven van weegbriefjes bij de weegbrug van bijvoorbeeld een veevoerbedrijf.

 • Toezichthouder bij een museum.

 • Medewerker aan een incheckbalie.

De genoemde richtingen en functienamen zijn voorbeelden van zeer lichte werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de aangegeven beperkingen. Gezien de vervoersproblemen zal de begeleiding van het spoor 2-traject (in eerste instantie) in de thuissituatie van de werknemer moeten plaatsvinden.

Conclusie arbeidsdeskundige

Er zijn geen arbeidsmogelijkheden in spoor 1. Daarom moet er een spoor 2-traject worden ingezet.

Advies en vervolgstappen arbeidsdeskundige

De werkgever krijgt het advies een spoor 2-traject in te zetten.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document