Spoor 2, hoe ver ga je daarmee?
Samenvatting

Situatieschets

Werknemer is medewerker warehouse (fulltime) bij een (internationale) onderneming (transport, warehousing, expeditie). Hij is uitgevallen. De re-integratie-inspanningen hebben zich tot nu toe beperkt tot het bezoeken van het spreekuur van de bedrijfsarts en het onderhouden van contact met de werkgever. Er is sprake van verminderde beschikbaarheid vanwege intensieve multidisciplinaire interventies, die erop gericht zijn de algemene dagelijkse verrichtingen weer in afdoende mate zelf te kunnen verrichten. De werknemer kan 3 uur per dag en 12 uur per week werken in voornamelijk zittend licht werk, met weinig repeterende bewegingen en zonder staan, lopen, klimmen en trappenlopen. Werknemer is daarnaast beperkt in vervoer. Hij is eerder uitgevallen en op basis daarvan geplaatst in zijn huidige, passende functie.\

Onderzoeksvraag in de oorspronkelijke casus

De werkgever vraagt de arbeidsdeskundige om de arbeidsmogelijkheden van de werknemer in kaart te brengen in verband met het eerstejaarsevaluatieonderzoek in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van de werknemer bij de eigen én bij andere werkgevers?

Conclusie van arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige concludeert dat de werknemer nu en in de toekomst niet geschikt is voor het eigen werk, dat het eigen werk niet passend te maken is en dat er bij de werkgever geen andere passende functies beschikbaar zijn. Daarom moet er een spoor 2-traject worden opgestart. Het probleem is echter dat de werknemer zich, gezien zijn behandelsituatie, op dit moment niet in staat acht activiteiten voor spoor 2 te verrichten. De werkgever wil dit traject echter wél opstarten om een eventuele loonsanctie te voorkomen. De arbeidsdeskundige staat voor het dilemma hoe hij dit met inachtneming van het belang van beide partijen zo goed mogelijk kan aanpakken.

Kennis- en leervragen

  1. Welke modellen zouden arbeidsdeskundigen kunnen gebruiken bij het in kaart brengen van de belemmerende factoren om de feitelijk aangegeven benutbare mogelijkheden (bedrijfsarts) om te zetten in arbeidsintegratie-activiteiten van de werknemer en/of actieve interventies voor spoor 2?

  2. Is het vanuit de filosofie van de Wet verbetering poortwachter denkbaar dat er sprake kan zijn van objectieve criteria die het (nog) niet opstarten van spoor 2 rechtvaardigen?

Domeinen waarvoor relevant

Publieke verzekering, private verzekering, letselschade, werkgever, verzekerde werknemer, verzekerde zelfstandige, arbodienst, werkveld arbeidsdeskundigen.

Fasen in levenscyclus arbeid & gezondheid waarvoor relevant

Reductie langdurig verzuim, uitvoering WVP, eerste spoor WVP, tweede spoor WVP.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document